Bu Blogda Ara

4 Ekim 2013 Cuma

Tahtacılar Araştırmaları Kaynakçası - Başlangıcından 2003 (de dahil) yılına değgin -

[İsmail Engin] Alevi – Türkmenler Tahtacılar Alevilik araştırmalarında akla gelen ilk isimdir. Alevilik araştırmalarının – başlangıcından bugüne değgin – Buyruk, Cem, Musahiblik, Dikme Dedelik, Ocak vb. konularda temel verileri Tahtacılar üzerinden elde edilmiştir. O nedenle konuya giriş yapan araştırmacılar için derli toplu bir "kaynakça" yayınlamayı uygun gördük.

"Tahtacılar Araştırmaları Kaynakçası"; "Bibliyografyalar", "Genel Başvuru Kaynakları", "Lisans-Yüksek Lisans-Doktora Tezleri", "Yayınlanmamış Araştırmalar", "Kitaplar", "Makaleler", "Gazete Yazıları" ve "Kitap Tanıtımları"ndan oluşuyor. Kuşkusuz eksiksiz değil, 2003'ten sonraki yıllar da dahil eksikleri tamamlamak konuyu ele alan araştırmacılara ve meraklısına kalıyor...

1. Bibliyografyalar
 • Dulkadır, Hilmi (Haz.) (1994): İçel İli Halk Kültürü (Folklor) Bibliyografyası. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Erk, Zümrüt; Sınayuç, Osman (Haz.) (1973): Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 2. Cilt. Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı.
 • Erk, Zümrüt ve arkadaşları (Haz.) (1975): Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 3. Cilt. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü (Haz.) (1971): Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 1. Cilt. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Özmen, Abdurrahim ve arkadaşları (Haz.) (1999): Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası, 4. Cilt. Ankara: Kültür Bakanlığı.
2. Genel Başvuru Kaynakları
 • İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi (Haz.): İslâm Ansiklopedisi, Cilt 1-13. İstanbul 1944-1988.
 • Türkiye Diyanet Vakfı (Haz.): İslâm Ansiklopedisi, Cilt 1-20 (A-İbnü'l Cezerî). İstanbul 1988-1999.
 • Devlet Kitapları Müdürlüğü (Haz.): Türk Ansiklopedisi, Cilt 1-33. Ankara 1943-1984. [1-4 İnönü Ansiklopedisi, 5-33 Türk Ansiklopedisi]
 • Bosworth, C. E. (et al.) (eds.): The Encyclopaedia of Islam. New Edition, Vol. 1-10 (A-Uka). Leiden 1960-1998.
 • Houtsma, M. Th. (et al.) (eds.): Enzyklopaedie des Islam, Bd. 1-4. Leiden/Leipzig 1913-1934.
3. Lisans-Yüksek Lisans-Doktora Tezleri
 • Bilginç, Yolcu (1990): »İzmir Yöresi Tahtacı Semahlarının Söz ve Müzik Yapısı« (Yüksek Lisans Tezi) [yapıldığı yer belirsiz].
 • Bingöl, Süleyman (1997): »Jean-Paul Roux'nun Eserlerinde Türk Gelenek ve Görenek-leri« (Yüksek Lisans Tezi) Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Engin, İsmail (1993): »Akçaeniş Tahtacılarında Dinin ve Dini Örgütlenmenin Günlük Yaşama Etkisi« (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Grønhaug, Reidar (1974a): »Micro-Macro Relations. Social organization in Antalya, Southern Turkey. Part 2: Tahtacılar. Macro-Factors in the Life of a 'Marginal' Sub-Population« Bergen: Department of Social Anthropology, University of Bergen.
 • Grønhaug, Reidar (1974b): »Micro-Macro Relations. Social organization in Antalya, Southern Turkey. Part 3: Socio-Cultural Differentiation« Bergen: Department of Social Anthropology, University of Bergen.
 • İpek, Yasin (2000): »Tahtacılık ve Mersin Yöresinde Yaşayan Tahtacılar« (Lisans Tezi) Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
 • Kaplan, Ayten (1998): »Balıkesir Tahtacı Köyleri Kongurca ve Türkali'de Halk Bilimsel Açıdan Müzik Yapısının Araştırılması« (Doktora Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Karaca, Sevim (1993): »Türk Halk Oyunlarında Mengi'nin İncelenmesi« (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (1985): »Die Kızılbaş/Aleviten: Untersuchungen zur Geschichte, Religion und sozial-religiösen Struktur einer Glaubensgemeinschaft in Anatolien« Berlin: Freie Universitaet.
 • Otter-Beaujean, Anke (o.J.): »Buyruk: Übersetzung und Untersuchung eines alevitischen Textes« (Magisterarbeit) Berlin: Freie Universität.
 • Şahin, Adem (1989): »İçel Mut'un Alevi Köylerinden Sınamuç Köyünün Etnolojik Tetkiki« (Lisans Tezi) Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Yıldırım, Arzu: »Mut Yöresi Tahtacıları« (Bitirme Çalışması) İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.
4. Yayınlanmamış Araştırmalar
 • Baran, Musa (t.y.): »Bademler« [yayınlanmamış araştırma]
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu (1983): »Taşeli Yöresi Halkbilim Araştırma Raporu« Ankara [yayınlanmamış rapor].
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Halkbilimi Topluluğu (1992): »Aydın Yöresi Tahtacı Köylerinde Kültürel Değişim« Ankara [yayınlanmamış rapor]
5. Kitaplar
 • Acıpayamlı, Orhan (1974): Türkiye'de Doğumla İlgili Âdet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü. Ankara: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Akdağ, Mustafa (1975): Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celalî İsyanları. Ankara: Bilgi.
 • Akpınar, Turgut (1994): Türk Tarihinde İslâmiyet. İstanbul: İletişim.
 • Andrews, Peter Alford (Ed.) (1989): Ethnic Groups in the Republic of Turkey. Wiesbaden: Ludwig Reichert.
 • Asan, Veli (1997): Tahtacı Türkmen Ozanları. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Atalay, Besim (1991): (Orij. 1924) Bektaşilik ve Edebiyatı. (Çev. Vedat Atila), İstanbul: Ant.
 • Avcıoğlu, Doğan (1980): Türklerin Tarihi: 3.Kitap. İstanbul: Tekin.
 • Avcıoğlu, Doğan (1981a): Türklerin Tarihi: 2.Kitap. İstanbul: Tekin.
 • Avcıoğlu, Doğan (1981b): Türklerin Tarihi: 4.Kitap. İstanbul: Tekin.
 • Ayhan, Aydın (1997): Balıkesir ve Çevresinde İskân Hareketleri. Ankara: Karşı Basın Yayın.
 • Aytekin, Sefer (Haz.) (1958): Buyruk. Ankara.
 • Balcıoğlu, T. H. (1937): Tarihte Edremit Şehri. Balıkesir: Vilâyet Matbaası.
 • Banse, Ewald (1916): Die Türkei: Eine moderne Geographie. Berlin: Georg Westermann.
 • Bayatlı, Osman (1957): Bergama'da Alevi Gelini ve İnançları. İzmir: Teknik Kitap ve Mecmua Yayınevi.
 • Bernatzik, H. A. (ed.) (1954): Die neue grosse Völkerkunde. Völker und Kulturen der Erde in Wort und Bild-II: Asien, Australien. Frankfurt am Main: Herkul.
 • Birdoğan, Nejat (1990): Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik. İstanbul: Hamburg Alevi Kültür Merkezi.
 • Birdoğan, Nejat (Haz.) (1994): İttihat-Terakki'nin Alevilik Araştırması (Baha Sait Bey). İstanbul: Berfin.
 • I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri (26-27 Nisan 1993/Antalya). Ankara: Kültür Bakanlığı (1995).
 • I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri (12-16 Ağustos 1998/Ankara). Ankara: ERVAK (1998).
 • I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, V. Cilt: Etnografya. Ankara: Kültür Bakanlığı (1977).
 • Bozkurt, Fuat (1990): Semahlar (Alevi Dinsel Oyunları). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Cahen, Claude (1979): (Orij. 1968) Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler. (Çev. Yıldız Moran), İstanbul: E.
 • Destereci, Mustafa (Haz.) (1998): Yusuf Ziya Yörükan ve Tahtacılar. İstanbul: Avrasya Etnografya Vakfı Yayınları: 4.
 • IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, I. Cilt, Genel Konular. Ankara: Kültür Bakanlığı (1992).
 • IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, V. Cilt: Maddi Kültür. Ankara: Kültür Bakanlığı (1992).
 • Engin, İsmail (1998c): Tahtacılar: Tahtacı Kimliğine ve Demografisine Giriş. İstanbul: Ant.
 • Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.) (2000): Aleviler / Alewiten. Cilt 1 Band: Kimlik ve Tarih / Identität und Geschichte. Hamburg: Deutsches Orient Institut.
 • Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.) (2001): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band: İnanç ve Gelenekler / Glaube und Traditionen. Hamburg: Deutsches Orient Institut.
 • Erden, Attila (1998): Anadolu Giysi Kültürü. Ankara: Dumat Ofset.
 • Erdin, Ali (1994): Kazdağı'nın Sarıkız Efsanesi. [Birinci Baskı, 298 S.] Edremit: Kazdağ Yayınevi.
 • Erdin, Ali (2001): Kazdağı'nın Sarıkız Efsanesi. - Genişletilmiş Anlatım- [Onbirinci Baskı, 319 S.] Edremit: Kazdağ Yayınevi.
 • Erseven, İlhan Cem (1990): Alevilerde Semah. Ankara: Ekin.
 • Eröz, Mehmet (1990): Türkiye'de Alevîlik (ve) Bektâşîlik. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Erten, S. Fikri (1940): Antalya Vilâyeti Tarihi. İstanbul: Tan Matbaası.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi (1990): Türkiye'de Alevîlik-Bektaşîlik. İstanbul.
 • Gordlevski, V. (1988): Anadolu Selçuklu Devleti. (Çev. Azer Yaran), Ankara: Onur.
 • Gökalp, Altan (1980): Tetes rouges et bouches noires. Une confrerie tribale de l'ouest anatolien. Paris: Societe d'Ethnographie.
 • Gökalp, Ziya (1976): Türk Töresi. (Haz. Hikmet Dizdaroğlu), Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Hançerlioğlu, Orhan (1975): İnanç Sözlüğü: Dinler-Mezhepler-Tarikatler-Efsaneler. İstanbul: Remzi.
 • Haynes, Sybille (1977): (Orij. 1974) Zwischen Maeander und Taurus. Eine archaeologische Reise in Kleinasien. (Çev. S. Haynes), München: Prestel.
 • II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, V. Cilt: Maddi Kültür. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı (1983).
 • İkinci Türk Tarih Kongresi İstanbul 20-25 Eylül 1937 Kongreye Sunulan Tebliğler. İstanbul: Türk Tarih Kurumu (1943).
 • İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri (1-7 Temmuz 1993). Ankara. Ankara: Kültür Bakanlığı (1995).
 • İSAV (1999): Tarihî ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiyede Alevîler Bektaşîler Nusayrîler. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • İsmail Hakkı (1935): Çepniler Balıkesirde. Balıkesir: Vilâyet Matbaası.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (1988a): Die Tahtacı. Vorlaeufiger Bericht über eine ethnisch-religiöse Gruppe traditioneller Holzarbeiter in Anatolien. Berlin: Verlag das Arabische Buch.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (1988b): Die Kızılbaş/Aleviten: Untersuchungen über eine esoterische Glaubensgemeinschaft in Anatolien. Berlin: Klaus Schwarz.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (et al.) (eds.) (1997): Syncretistic Religious Communities in the Near East. Leiden.
 • Kemancı, Bayram (1979): Aleviliğin Kimliği, Dayandığı Esaslar Gelenek ve Görenekleri. İzmir: Karınca Matbaacılık.
 • Korkmaz, Zeynep (1956): Güney-Batı Anadolu Ağızları Ses Bilgisi (Fonetik). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayımları.
 • Kozanoğlu, Zeynel (1995): Mahmut Türkmenoğlu ve Bademler Kooperatifi. İzmir: Meltem Ofset.
 • Köprülü, M. Fuad (1976): Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu. İstanbul: Ötüken.
 • Kudar, Alibey (t.y.): Sarıkız Efsanesi Rehberi-Kazdağı. (b.y.y.) Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi Kültür yay. 3.
 • Kudar, Alibey (t.y.): Tahtakuşlar Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. [İstanbul] Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi Kültür yay. 5.
 • Kudar, Alibey (1994): Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi. İstanbul: Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi Kültür Yayınları.
 • Kudar, Alibey (1997): Tahtakuşlar Sözlüğü. [İstanbul].
 • Kudar, Alibey (2001): Ortaasya'dan Anadolu'ya Tahtakuşlar Rehberi. İstanbul: Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi Kültür Yayınları.
 • Kudar, Hasan (2001): Tahtakuşlar'dan Paris'e. İstanbul: İletişim.
 • Küçük, Murat (1995): Horasan'dan İzmir Kıyılarına Cemaat-ı Tahtacıyan. İstanbul: Nefes.
 • Luschan, Felix von (1927): Völker, Rassen, Sprachen. Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft.
 • Mordtmann, J. H. (1917): Vier Vortraege über Vorderasien und die heutige Türkei. Berlin.
 • Müller, K. E. (1967): Kulturhistorische Studien zur Genese pseudo-islamischer Sektengebilde in Vorderasien. Wiesbaden: Franz Steiner.
 • Noyan, Bedri (1987): Bektâşilik Alevilik Nedir. Ankara: Doğuş Matbaacılık.
 • Oğuz, Burhan (1976): Türkiye Halkının Kültür Kökenleri: Teknikleri, Müesseseleri, İnanç ve Âdetleri-I: Giriş-Beslenme Teknikleri. İstanbul: İstanbul Matbaası.
 • Özbayrı, Kemal (1972): Tahtacılar ve Yörükler. Paris: Librairie Adrien Maisonneuve.
 • Passarge, Siegfried (1951): Geographische Völkerkunde. Berlin: Safari Verlag.
 • Petersen, E.; Luschan, F. von (1889): Reisen in Lykien, Milyas und Kibryatis. Wien: C. Gerold's Sohn.
 • Planhol, Xavier de (1958): De la plaine pamphylienne aux lacs pisidiens. Nomadisme et vie paysanne. Paris: Ardien Maisonneuve.
 • Planhol, Xavier de (1975): Kulturgeographische Grundlagen der Islamischen Geschichte. (Çev. Heinz Halm), Zürich: Artemis.
 • Rao, A. (ed.) (1987): The Other Nomads. Peripatetic minorities in cross cultural perspective. Köln: Kölner Ethnologische Mitteilungen.
 • Roux, Jean-Paul (1970): Les traditions des nomades de la Turquie meridionale. Paris: Librairie Adrien Maisonneuve.
 • Semper, Max (1930): Rassen und Religionen im alten Vorderasien. Heidelberg: Kulturgeschichtliche Bibliothek.
 • Sümer, Faruk (1976): Safevî Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü. Ankara: TTK.
 • Sümer, Faruk (1980): Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları. İstanbul: Ana.
 • Sürür, Ayten (1983): Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri. İstanbul: Ak Yayınları.
 • Şapolyo, Enver Behnan (1964): Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Şimşek, Hasan (1994): Bir Sevgiden Bir Yaşamdan -Şiirler-. (b.y.y.): Yön Matbaacılık.
 • Şimşek, Hasan (1996a): Ehlibeyt Üstüne Düşünceler. Antalya: Ece Ajans.
 • Şimşek, Hasan (1996b): Geçip Gittin Nesin Sen. Antalya: Ece Ajans.
 • Şimşek, Hasan (1996c): Karacaoğlan'dır Soyumuz Bizim. Antalya: Ece Ajans.
 • Şimşek, Hasan (1996d): Mazluma Yardım Et Zalime Dikkat. Antalya: Ece Ajans.
 • Şimşek, Hasan (1998a): Atatürk'e Küfredene Karşıyız. Ankara: Başkent Klişe & Matbaacılık.
 • Şimşek, Hasan (1998b): Bir Ailede Üç Ozan. Fatma Şimşek, Hasan Şimşek, Gülşen Şimşek. Ankara: Başkent Klişe & Matbaacılık.
 • Şimşek, Hasan (1998c): Uğur Mumcu'nun Anısına. O Katiller Kaçıp Nere Gidecek? Ankara: Başkent Klişe & Matbaacılık.
 • Şimşek, Hasan (2000a): Cennetin Tapusu Yapısı Kadın. Ankara: TAKAV Matbaacılık.
 • Şimşek, Hasan (2000b): Gurbet İşçileri. Ankara: TAKAV Matbaacılık.
 • Tansuğ, Sabiha (1985): Türkmen Giyimi-Türkmen Costumes. İstanbul.
 • Tanyu, Hikmet (1967): Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Togan, A. Zeki Velidî (1981): Umumî Türk Tarihi'ne Giriş. İstanbul: Enderun.
 • Toros, Taha (1938): Toroslarda Tahtacı Oymakları. Mersin: Mersin Halkevi Neşriyatı.
 • Türkay, Cevdet (1979): Başbakanlık Arşivi Belgeleri'ne Göre Osmanlı İmparatorluğu'nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar. İstanbul: Tercüman.
 • Türkdoğan, Orhan (1995): Alevi-Bektaşi Kimliği. Sosyo-Antropolojik Araştırma. İstanbul: Timaş.
 • Umar, Bilge (1995): Narlıdere: İzmir anakentinin Narlıdere bölümünü her yönüyle tanıtmak çabasında bir araştırma. Ankara: Narlıdere Belediyesi Yayını.
 • III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV. Cilt: Gelenek, Görenek ve İnançlar. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı (1987).
 • Waldmann, P.; Elwert, G. (eds.): Ethnizitaet im Wandel. Saarbrücken: Verlag Breitenbach.
 • Yetişen, Rıza (1986): Tahtacı Aşiretleri: Adet, Gelenek ve Görenekleri. İzmir: Memleket Gazetecilik ve Matbaacılık.
 • Yetgin [Yetkin], Gıyas (1939): Edremit. Balıkesir: Türk Pazarı Basımevi.
 • Yılmaz, Abdurrahman (1948): Tahtacılarda Gelenekler. Ankara: C.H.P. Halkevleri Yayımları.
 • Yörükân, Yusuf Ziya; Yörükân, Turhan (Haz.) (1998): Anadolu'da Aleviler ve Tahtacılar. Ankara: Kültür Bakanlığı.
6. Makaleler
 • Ahmet Refik (1932): »Osmanlı devrinde Rafızîlik ve Bektaşîlik (1558-1591)« Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, ıx, 2: 21-59.
 • Akkaya, Nevin (1999): »Kazdağı Masallarında Aile Geleneği« Folklor/Edebiyat, 17: 245-248.
 • Aksüt, Ali (1999a): »Toroslarda Cem: Akdağ'ın eteğinde bir Karacaören« Cem, xxxıı, 90: 14-15.
 • Aksüt, Ali (1999b): »Toroslarda Cem: Tahtacılar« Cem, xxxı, 87: 18-21.
 • Aksüt, Ali (2000a): »Tahtacı Aleviler'de Gelenek Görenekler« Yol, 7: 52-65.
 • Aksüt, Ali (2000b): »Tahtacıların Pîrî İbrahim-i Sânî« Yol, 6: 67-70.
 • Aksüt, Ali (2001a): »Tahtacılarda Doğum Gelenekleri« Cem, xxxv, 117: 14-15.
 • Aksüt, Ali (2001b): »Durhasan Dede« Yol, 9: 23-25.
 • Aksüt, Ali (2001c): »Serik'te Tahtacılar« Yol, 11: 108-109.
 • Aksüt, Ali (2001d): »Ağaçeri-Agagralar (Ajazay'lar)« Yol, 13: 78-80.
 • Aksüt, Ali (2001e): »Erdebil'den Ege'ye Ağacın Özel Yeri. Tahtacılardan Bir Kesit Hacıemirliler ve Kızılcapınar. Türk Mitolojisinde Ağaçla İnsan İlişkisi« Yol, 14: 24-28.
 • Aktaş, Ömer (2003): »Bademler'in orta yeri 'tiyatro'« Alevilerin Sesi, 69: 38-40.
 • Alaner, Bülent (1987): »Mersin-Yenice'de Derlenen Bir Türkü Üzerine« Folktur Sanat, 3: 4-5.
 • Asan, Veli (1954): »Isparta Tahtacılarına Dair Notlar« Türk Yurdu, 4 (237): 463-466.
 • Asan, Veli (1993): »Tahtacı Türkmenler-I: Biten Yanyatır (Narlıdere) Dedeliği« Cem, ııı, 31: 44-45.
 • Asan, Veli (1994a): »Tahtacı Türkmenler-II: Ulusal Türk Balesi ve Semah« Cem, ııı, 32: 26-28.
 • Asan, Veli (1994b): »Tahtacı Türkmenler-III: Ortaasya Türklerinin Anadolu'daki Ucu Tahtacı Türkmenler« Cem, ııı, 33: 50-51.
 • Asan, Veli (1994c): »Tahtacı Türkmenler-IV: Tahtacılarda Ağıt« Cem, ııı, 34: 46-48.
 • Asan, Veli (1994d): »Tahtacı Türkmenler-V: Tapınmada Öz Türkçe« Cem, ııı, 36: 23-26.
 • Asan, Veli (1994e): »Tahtacı Türkmenler-VI: Oruç ve Kerbela« Cem, ıv, 38: 32-34.
 • Asan, Veli (1995a): »Tahtacı Türkmenler VII: Tahtacılar'da Din, Cem, Cemevi, Kurban ve İbadet« Cem, ıv, 47: 42-43.
 • Asan, Veli (1995cb): »Tahtacı Türkmenler-VIII: İkrar« Cem, ıv, 48: 42-44.
 • Asan, Veli (1995c): »Tahtacı Türkmenler-IX: Tahtacılarda Müsahiplik« Cem, v, 49: 44-45.
 • Asan, Veli (1995d): »Tahtacı Türkmenler-X: Müsahiplik Töreni« Cem, v, 50: 51-52.
 • Asan, Veli (1995e): »Tahtacı Türkmenler-XI: Müsahiplik Töreni (II)« Cem, v, 51: 45-46.
 • Asan, Veli (1995f): »Tahtacı Türkmenler-XII: Aşina-Peşine-Çiğildaş« Cem, v, 52: 49-51.
 • Asan, Veli (1995g): »Tahtacı Türkmenler-XIII: Yerleşme« Cem, v, 54: 56-57.
 • Asan, Veli (1996): »Tahtacı Türkmen Köyleri (I): Mehmetalan Köyü (Edremit)« Cem, v, 56: 47-48.
 • Asan, Veli (1997a): »Obalı Tahtacılar« Cem, 70: 40-42.
 • Asan, Veli (1997b): »Serik'te Tahtacı Türkmenler« Cem, vıı, 68: 55-57.
 • Asan, Veli (1997c): »Tahtacı Türkmenler ve Katır« Cem, vıı, 63: 70-71.
 • Asan, Veli (1997d): »Tahtacı Türkmenlerde baş bağlama« Cem, vıı, 71: 8-10.
 • Asan, Veli (1998): »Tahtacılarda eğlence semahı« Cem, xxx, 77: 50-51.
 • Asan, Veli (2000): »Adana'da Yanyatır Ocağı« Cem, xxxııı, 97: 38-40.
 • Asan, Veli (2001a): »Tahtacılarda Cenaze Törenleri« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band..., 137-148.
 • Asan, Veli (2001b): »Tahtacılarda Geleneksel Tahtacılık Zanaatı« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band..., 263-274.
 • Asan, Veli (2003): »Tahtacı Türkmen Ozanı Avcı Ali Hakk'a Yürüdü« Cem, xxxvıı, 127: 124-125.
 • Ataman, Sadi Yaver (1941): »Kazdağında Sarı Kız.« Varlık, xıı, 203: 251-255.
 • Ataman, Sadi Yaver (1959): »Kazdağı'nda Sarı-Kız« Türk Folklor Araştırmaları, v, 118: 1910-1912.
 • Atılgan, Halil (1998): »Tarsus'ta Folklor Araştırmaları« İçel Kültürü, xıı, 59: 12-26.
 • Aydın, Ayhan (1999): »Musa Seyirci'yle; Alevilik-Tahtacılar ve Abdal Musa üzerine söyleşi« Cem, xxxıı, 91: 48-50.
 • Aydın, Ayhan (2000): »Halk Kültürüne Adanmış Bir Ömür: Nejat Birdoğan'la Söyleşi« Yol, 3: 11-30.
 • Aydın, Ayhan (2001): »Veli Asan'la Söyleşi« Folklor/Edebiyat, vıı, 28: 191-200.
 • Aydın, Leman (1981): »Toros Yörükleri. Tahtacılar« Halay, ı, 3: 6-7.
 • Aydoğmuş, Mehmet (1998): »Tahtacı Semahı« Kervan, 69: 33.
 • Babinger, Franz (1934): »Takhtadji« Houtsma, M. Th. (et al.) (eds.):Enzyklopaedie des Islam, ıv: 679.
 • Baha Sait (1994a): (Orij. 1926) »Anadolu Alevi Zümreleri (Tahtacı, Çetmi, Hardal Türkmenleri Ya da Yanyatır Sılası)« Bkz. Birdoğan, Nejat (Haz.), İttihat-Terakki'nin Alevilik ..., 74-83.
 • Baha Sait (1994b): (Orij. 1926): »Türkiye'de Alevi Zümreleri: Tekke Aleviliği-Toplumsal Alevilik« Bkz. Birdoğan, Nejat (Haz.): İttihat-Terakki'nin Alevilik ..., 13-25.
 • Bajrakterevic, Fehim (1934): »Yürüken« Houtsma, M. Th. (et al.) (eds.): Enzyklopaedie des Islam, ıv:1273-1274.
 • Balcıoğlu, T. H. (1943): »Edremit Civarında Türk Aşiretleri« Bkz. İkinci Türk Tarih...
 • Baran, Musa (2001) »Tahtacılarda Musahiplik Töreni« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band..., 25-36.
 • »Baş Bağlama« Alevilerin Sesi, 69: 40.
 • Baykurt, Fakir (1998): »Ege'de Bir Tahtacı Köyü: Alamut« Alevilik Araştırmaları, ı, 1: 168-174.
 • Bilgiseven, Amiran Kurtkan (1986): »Prof. Dr. Mehmet Eröz'e Göre Türkiye'de Alevîlik-Bektaşîlik« Türk Dünyası Araştırmaları, 44: 15-45.
 • Birdoğan, Nejat (1995): »Tahtacıların Dünü« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 9-28.
 • Bleichsteiner, Robert (1954): »Vorderasien« Bkz. Bernatzik, H. A. (Ed.): Die neue grosse..., 1-38.
 • Boratav, Pertev Naili (1991): »Les legendes de Sarı-Kız et d'Al-Kız« Turcica, 21-23: 221-233.
 • Bozkurt, Fuat (1995): »Tahtacı Gelenekleri ve Buyruk Arasındaki Koşutluklar« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 31-35.
 • Bozkurt, Fuat (2001): »Kutsal Dağ« Yol, 13: 47-49.
 • Caferoğlu, Ahmet (1954): »Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair« Türkiyat Mecmuası, 11: 41-56.
 • Coşkun, Bircan (2001): »Göçebeliğin ve Yerleşik Kültürün, Tahtacılarda Mekânla İlgili Yansımaları Üzerine« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band..., 291-298.
 • Coşkun, Bircan (2002): »Cem Kültürevi« Folklor / Edebiyat vııı, 30: 315-320.
 • Cömert, Piyale; Cömert, Servisîmin (1973): »Edremit Körfezinde değişik köklerden gelen köylüler ve Sarıkız efsanesi« Folklora Doğru, 28: 5-9.
 • Cremers, Wolfgang (1971): »Schamanistische Überbleibsel in der heutigen anatolischen Folklore« Turcica, 3: 49-58.
 • Çağatay, Neşet (1970): »Tahtacılar« İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi (Haz.): İslâm Ansiklopedisi, xı: 669-672.
 • Çakar, Buket (1987): »Kırtıl« Folktur Sanat, 3: 9-10.
 • Çakır, Sabri (1996): »Kargalı: İmam Caferi-Tahtacı Alevi-Köyü« Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1995, Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 12-35.
 • Çobanoğlu, Özkul (1983): »Tahtacıların menşei meselesi ve Anadolu'nun Türkleşmesinde rolleri« Bizim Ocak, 1: 10-12.
 • Çubukçu, İbrahim Agâh (1978): »Zamanımızda Ege Alevileri« Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, xxıı: 139-149.
 • Çubukçu, İbrahim Agâh (1980): »Yaşayan Alevilik« Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, 4: 67-78.
 • Dulkadir, Hilmi (1992a): »Mersin Kılıkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler-1« İçel Kültürü, 21: 19-22.
 • Dulkadir, Hilmi (1992b): »Mersin Kızılkaya Köyü Tahtacılarından Derlemeler-2« İçel Kültürü, 22: 14-19.
 • Dural, Tamaşa F. (1995): »Öldükten sonra da yaşayacaklar« Tempo, 20 Aralık: 124-127.
 • Durdu, Aydın (1998): »Tarsus'un "gaib" ereni: Garip Mustafa Baba« Cem, xxx, 84: 46-48.
 • Engin, İsmail (1995a): »Akçaeniş Tahtacılarında Ölü Gömme Geleneği« Nefes, ıı, 22: 16-20.
 • Engin, İsmail (1995b): »Tahtacılar: Kimdir ve Kökenleri Nereden Gelir-I« Toplumsal Tarih, ıv, 24: 48-50.
 • Engin, İsmail (1996a): »Tahtacılar: Kapalı Bir Alevi-Türkmen Topluluğu« Nefes ıv, 38: 15-20.
 • Engin, İsmail (1996b): »Tahtacılar: Kimdir ve Kökenleri Nereden Gelir-II« Toplumsal Tarih, v, 25: 46-51.
 • Engin, İsmail (1996c): »Tahtacılar: Kimdir ve Kökenleri Nereden Gelir?-III« Toplumsal Tarih, v, 28: 58-64.
 • Engin, İsmail (1996d): »Tahtacılar: Kimdir ve Kökenleri Nereden Gelir?-IV« Toplumsal Tarih, v, 29: 59-64.
 • Engin, İsmail (1997) »XIX. Yüzyıldan Günümüze: Tahtacı Nüfusu Üzerine Veriler-I-III« Cem, vıı, 72: 44-47.
 • Engin, İsmail (1998a) »XIX. Yüzyıldan Günümüze: Tahtacı Nüfusu Üzerine Veriler-I-II« Cem, vııı, 73: 50-52
 • Engin, İsmail (1998b) »XIX. Yüzyıldan Günümüze: Tahtacı Nüfusu Üzerine Veriler-I-III« Cem, vııı, 75: 48-50.
 • Engin, İsmail (1998c): »Tahtacılar Alevi Bir Topluluktur« Karacaahmet Sultan, 55: 62-64.
 • Engin, İsmail (1999a): »Akçaeniş Tahtacılarında Mürebbilik Kurumu« Alevilerin Sesi 33: 26-27; Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 9: 105-108.
 • Engin, İsmail (1999b):»Akçaeniş Tahtacılarında Yerleşik Düzene Geçiş ve Günlük Yaşamda(ki) Dini Davranış Kalıpları« Alevilerin Sesi, 32: 18-19; Gönüllerin Sesi Karacaahmet Sultan, 60: 30-31.
 • Engin, İsmail (1999c): »Alevîlerin Kendi Görüntüsünü Algılayışı ve Alevî İmajına Yönelik Bakış Açıları« Bkz. İSAV: Tarihî ve Kültürel..., 275-302.
 • Engin, İsmail (2000): »Tahtacılar: Araştırmalar ve Kökenleri« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten. Cilt 1 Band..., 133-142.
 • Engin, İsmail (2001a): »İki Yazar-İki Kitap ve Tahtacılar« Cem, xxxiv, 107: 40-41; Alevilerin Sesi, 43: 40.
 • Engin, İsmail (2001b): »Tahtacı Tarihine Dair« in: Cem [İstanbul] 35 (2001) 114: 15-16. Alevilerin Sesi [Köln] (2001) 50: 42-44; Hacıbektaş [Ankara] 8 (2001) 60: 4-5; XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 4-8 Ekim 1999) Kongreye Sunulan Bildiriler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını, 457-461.
 • Engin, İsmail (2002): »Gerçeğin Demine Hû-www.tahtacilar.com« Folklor / Edebiyat vııı, 30: 391-394.
 • Er, Piri (1996): »Türklerdeki Ağaç Kültü ve Bunun Alevi İnancındaki Yeri.« Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1994. Ankara: Kültür Bakanlığı, 61-64.
 • Ercenk, Giray (1995): »Kumluca Tahtacılarında Yağmur Duası« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 45-52.
 • Erden, Attila (1978): »Burhaniye Köylerinde Konutla İlgili Âdet ve İnanmalar« Antropoloji, 8: 53-66.
 • Erden, Attila (1982): »Batı Anadolu Türkmen Çadırları« Antropoloji, 11: 73-89.
 • Erden, Attila (1987): »Anadolu Türkmen Boylarında Düğün« Bkz. III. Milletlerarası Türk Folklor..., 163-164.
 • Erden, Attila (1989): »Balıkesir ve Çanakkale Türkmenlerinde Ölüm« Argos, 9: 70-72.
 • Erden, Attila (1992): »Kazdağı Türkmenleri« Bkz. IV. Milletlerarası Türk Halk... I. Cilt..., 19-27.
 • Erden, Attila (1995): »Tahtacıların Günümüz Kültürel Yapılarından İzlenimler« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 53-66.
 • Erden, Attila (1998): »Batı Anadolu Türkmenlerinde Ölüm Kültürü Üzerine Derlemeler« Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 6: 111-114.
 • Erden, Attila (2000a): »Kazdağı Türkmenleri« Anadolu Harmanı, ı, 2: 30-33.
 • Erden, Attila (2000b): »Tahtacıların Günümüz Kültürel Yapılarından İzler« Anadolu Harmanı, ı, 1: 14-19.
 • Eröz, Mehmet (1964): »Silifke'de Bir Alevî, Tahtacı Köyü: Kırtıl« İş ve Düşünce, xxx, 247: 25-33.
 • Eröz, Mehmet (1980): »Türk Boylarında "Kansız Kurban" Geleneği« Türk Kültürü, xvııı, 211-214: 211-216.
 • Eröz, Mehmet (1985): »Türk Topluluklarının Ölüm Âdetleri Üzerine Bir Deneme« Türk Dünyası Araştırmaları, 35: 56-68.
 • Fığlalı, Ethem Ruhi (1981): »Tahtacı'lar« Devlet Kitapları Müdürlüğü (Haz.): Türk Ansiklopedisi, xxx: 352-353.
 • Fındıkoğlu, Z. F. (1946): »Tahtacı Aşiretleri Arasında Geçirdiğim Bir Kaç Saat« Folklor Postası, ıı, 14: 3-4.
 • Folktur (1987): »Taşeli-Mut Taşeli-Kırtıl Geceleri« Folktur Sanat, 4: 19-28.
 • »Gerçeğin Demine Hû: www.tahtacilar.com« Cem, 34 (2001) 107: 35; Alevilerin Sesi, (2001) 43: 45.
 • Gökalp, Altan (1998): »Takhtadji« Bosworth, C. E. (et al.) (eds.): The Encyclopaedia of Islam New Edition, Vol. x: 125-126.
 • Görgünay, Neriman (1985): »İzmir-Kemalpaşa Tahtacıları ile Yugoslavya'dan İzmir'e Gelen Göçmen Türklerin Gelenekli Gelin Giysileri« Türk Dünyası Araştırmaları, 34: 103-120.
 • Görgünay-Kırzıoğlu, Neriman (1992): »Anadolu Geleneksel Kadın Başlıkları« Bkz. IV. Milletlerarası Türk Halk... V. Cilt..., 133-139.
 • Görgünay-Kırzıoğlu, Neriman (1995): »Edremit Doyran Köyü Tahtacı Türkmenleri'nde Geleneksel Evlenme Âdetleri« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 133-147.
 • Görkem, İsmail (2000): »Baha Said Bey (1882-1939): Anadolu'daki Alevi ve Bektaşi Zümreleri Hakkındaki Çalışmaları« Yol, 6: 35-64.
 • Gül, Zeynel (1998): »Anadolu Aleviliğinin özünü bozmadan yaşatan toplum: Tahtacılar« Alevi Halk Gerçeği, 10: 20-23; Alevilik Araştırmaları, ı, 1: 175-182.
 • Gül, Zeynel (2002): »Tahtacılarda Gelenekler: Doğum ve Çocukla İlgili Âdet, Uygulama ve Törenler« Folklor / Edebiyat vııı, 30: 347-358.
 • Gümüşoğlu, Dursun (2001): »Tahtakuşlar« Cem, xxxv, 117: 30-31.
 • Güngör, Harun (1988): »Acari Kelimesi Üzerine« Türk Dünyası Araştırmaları, 57: 187-189.
 • Gürsel, Nedim (1998): »Entretien avec Yaşar Kemal« Turcica, 30: 63-96.
 • Hamid Sadi (1926): »Tahtacılar« Türk Yurdu, ıv, 21: 211-217.
 • Huart, Cl. (1913): »Aghac-Eri« Enzyklopaedie des Islam, ı: 191.
 • Humann, K. (1880): »Über die Ethnologie Klein-Asiens« Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde in Berlin: 7. Berlin.
 • İpek, Yasin (2002): »Mersin Tahtacıları Üzerine Gözlemler« Folklor / Edebiyat vııı, 29: 21-28.
 • Jong, Frederich de (1995): »Bulgaristan'daki Alevi Grupları ve Anadolu Tahtacıları« Bkz. I. Akdeniz Yöresi..., 67-73.
 • Kahyaoğlu, Sinan (2001a): »Balıkesir Alevileri ve Kısa Tarihçe« Yol, 9: 26-29.
 • Kahyaoğlu, Sinan (2001b): »Kazdağı Tahtacılarında Kutsal Hayvanlar ile Bitkiler ve Toplum Hayatına Etkileri« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band... 109-126.
 • Kahyaoğlu, Sinan (2001c): »Kazdağı Tahtacı Türkmenleri'nde Kurban« Yol, 10: 100-105.
 • Kalafat, Yaşar Kaya (1995): »Halk İnançlarımızda Hususiyle Tahtacılarda Ayna« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 75-106.
 • Kansu, Şevket Aziz (1965): »Bir Tahtacı Mezarlığı« Belleten, xxıx, 115: 485-490.
 • Kaplan, Ayten (1998): »Kongurca ve Türkali Köyü Tahtacılarında Samah« Folklor/Edebiyat, 16: 49-54.
 • Kaplan, Ayten (1999): »Alevi-Türkmen-Tahtacılarda Müziğin İşlevi« Folklor/Edebiyat, 17: 145-148.
 • Kaplan, Ayten (2000): »Kongurca ve Türkali Köyü Tahtacı Cem Törenlerinde Erkân« Folklor/Edebiyat, 24: 191-200.
 • Kaplan, Ayten (2001): »Tahtacılarda Etnomüzikolojik Bir İnceleme« Bkz. Engin, İsmail; Franz, Erhard (Haz. / Hrsg.): Aleviler / Alewiten Cilt 2 Band..., 221-234.
 • Kaplan, Ayten (2002): »Tahtacılarda Evlilik Kurumu ve Törenleri« Folklor / Edebiyat vııı, 30: 363-370.
 • Karadağ, Metin (1995a): »Kaz Dağları Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma« Bkz. İpek Yolu Uluslararası..., 311- 319.
 • Karadağ, Metin (1995b): »Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması« Folklor/Edebiyat, 2: 66-74.
 • Karamağaralı, Beyhan (1977): »Narlıdere'deki Bazı Figürlü Mezartaşları« Ankara Üniversitesi İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 3: 115-126.
 • Kaya, Azat (1998) »Balıkesir Halk Kültürü'nde Sarıkız ve Çevresinde Oluşan İnanç ve Gelenekler« Bkz. I. Uluslararası Türk Dünyası..., 251-263.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (1989): »Beruf, Religion, Identitaet: Die traditionellen Waldarbeiter in der Türkei« Bkz. Waldmann, P.; Elwert, G. (eds.): Ethnizitaet im Wandel, 187-206.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (1995): »Tahtacı Geleneklerinde İslâm Dışı Ögeler« Bkz. I. Akdeniz Yöresi..., 107-114.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina (1997): »On the Significance of musahiplik Among the Alevis of Turkey: The Case of the Tahtacı« Bkz. Kehl-Bodrogi, Krisztina (et al.): Syncretistic Religious Communities..., 119-137.
 • Kıraslan, Eshabil (1977): »Silifke'nin Kırtıl Köyü'nde Asker Uğurlama« Türk Folklor Araştırmaları, xvıı, 338: 8108-8110.
 • Kıraslan, Eshabil (1978): »Kırtıl (Korucuk) Köyünde Diş Bulguru Sanıkası« Türk Folklor Araştırmaları, xvıı, 342: 8218.
 • Koşay, H. Z. (1954): »Manisa, Akhisar ve çevresi halk bilgisine Dair Notlar« Türk Yurdu, 2: 112-118.
 • Köksal, Hasan (1987): »İzmir ve Çevresindeki Yatırlar ile Bunlara Bağlı Olarak Yaşayan İnançlar« III. Milletlerarası Türk Folklor..., 227-239.
 • Köprülü, M. Fuad (1973): »Abdal Musa« Türk Kültürü, xı, 124: 198-207.
 • »Köyde Kurulmuş Etnografya Müzesi« Nefes, ı (1994) 3: 29-30.
 • Kudar, Alibey (1994): »Tahtakuşlar Köyü ve Türk Kültürü« Türk Dünyası Tarih Dergisi, vııı, 86: 32-42..
 • Kum-Atabeyli, Naci (1940): »Antalya Tahtacılarına Dair Notlar« Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, 4: 203-212.
 • Kum-Atabeyli, Naci (1949): »Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 5: 69-71.
 • Kum-Atabeyli, Naci (1950a): »Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler Görüşler« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 8:125-126.
 • Kum-Atabeyli, Naci (1950b): »Türkmen, Yürük ve Tahtacılar Arasında Tetkikler, Görüşler: Tahtacı Türklerinde Manevi Kültür« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 11: 175-176.
 • Küçük, Murat (1994a): »İzmir Kıyısındaki Alevi Köyünden Bugünün Şehrine: Narlıdere« Nefes, ı, 10: 37-41.
 • Küçük, Murat (1994b): »Bademler-Bir Düş Köyü..« Nefes, ı, 5: 34-36.
 • Küçük, Murat (1994c): »Naldöken« Nefes, ıı, 13: 45-47.
 • Küçük, Murat (1997a): »Midilli'den İzmir'e Mübadil Tahtacılar« Cem, vıı, 65: 46-49.
 • Küçük, Murat (1997b): »Naldöken Tahtacıları: Nif Dağı'nın göçebesi artık yerleşik« Cem, vıı, 66: 42-45.
 • Küçük, Murat (1997c): »Şehir ve Tahtacı: Tahtacı köyü Narlıdere, apartman ve gecekondular arasında sıkışıp kalmış..« Cem, vıı, 64: 50-55.
 • Küçük, Murat (1999a): »İzmir'in Naldöken köyünde başbağlama Geleneğine dahil olan fotoğraf« Cem, xxxıı, 91: 57.
 • Küçük, Murat (1999b): »Musa Eroğlu son albümüyle dillerde! Kavimler Kapısı Anadolu« Cem, xxxı, 86: 38-43.
 • Luschan, Felix von (1886): »Wandervölker Kleinasiens« Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jahrgang, 167-171.
 • Luschan, Felix von (1891): »Die Tahtadschi und andere Überreste der alten Bevölkerung Lykiens« Archiv für Anthropologie, xıx: 31-54.
 • Luschan, Felix von (1911): »The Early Inhabitants of Western Asia« Journal of the Royal Anthropological Institute, xLı: 221-244.
 • Meydan-Larousse (1973): »Tahtacılar« 11: 844.
 • Oberling, P. (1985): »Ağac Erı« Encyclopaedia Iranica, ı: 605-606.
 • Otter-Beaujean, Anke (1995): »Tahtacıların Kutsal Kitabı Buyruk Hakkında Bir Kaç Not« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 1-8.
 • Reinhard, Ursula (2001): »Alevi-Baba, der seine Religion bekannt machen wollte« Alevilerin Sesi, 46: 32-34.
 • Roux, Jean-Paul (1971): »Le lièvre dans la tradition Turque« Turcica, 3: 40-48.
 • Roux, Jean-Paul (1987): »The Tahtacı of Anatolia« Bkz. Rao, A. (ed.): The Other Nomads..., 229-245.
 • Roux, Jean-Paul; Özbayrı, Kemal (1965): »Quelques notes sur la religion des Tahtacı nomades bucherons de la Turquie meridionale« Revue des Etudes Islamiques, 1964, 45-86.
 • Saylık, Kudret (2002): »Akçaeniş Tahtacılarında Doğum ve Çocukla İlgili İnançlar, Uygulamalar« Folklor / Edebiyat vııı, 30: 359-361.
 • Sevgen, Nazmi (1951): »Tahtacılar« Coğrafya Dünyası, ı, 4: 303-309.
 • Seyhan, Özcan (1968): »Tahtacılar« Önasya, ııı, 29: 20, 22.
 • Seyhan, Özcan (1967): »Silifke Yöresinde Tahtacılar ve Mengi« Türk Folklor Araştırmaları, xı, 220: 4581-4585.
 • Seyirci, Musa (1990): »Elmalı Yöresindeki Yörükler ve Tahtacılar Üzerine Bir Araştırma« Millî Folklor, 8: 26-27.
 • Seyirci, Musa (1995): »Antalya Güzeloba Mahallesindeki Bir Türkmen Mezarlığı« Bkz. I. Akdeniz Yöresi ..., 157-171.
 • Süleyman Fikri (1927): »Anadolu'nun Dinî Etnografyası: Teke Vilâyetinde Tahtacılar« Türk Yurdu, v, 29: 477-489.
 • Sümer, Faruk (1962): »Ağaç-Eriler« Belleten, xxvı, 103: 521-528.
 • Sümer, Faruk (1988): »Ağaçeriler« Türkiye Diyanet Vakfı (Haz.): İslâm Ansiklopedisi. Cilt 1, İstanbul.
 • Sümer, Faruk (1993): »Tahtacılar« Türk Dünyası Tarih Dergisi, 82: 8-12.
 • Sürür, Ayten (1983): »Ege Yöresi Kadın Giyiminde Geleneksel-Toplumsal ve İnançlara Dayalı Ögeler ve Günümüzde Yaşayan Yerel Örnekleri« Bkz. II. Milletlerarası Türk Folklor..., 227-235.
 • »Tahtacılar ve Sarıkız Söylencesi« Nefes, ı (1994) 3: 29-30.
 • Tansu[ğ], Sabiha (1977a): »Ege Bölgesi Türkmen Giyimi« Türk Etnografya Dergisi, xvı: 107-125.
 • Tansuğ, Sabiha (1977b): »Türkmenlerde Giyim Gelenekleri« Bkz. I. Uluslararası Türk Folklor..., 251-256.
 • Tansuğ, Sabiha (1981a): »Türkmen Köylerinde Ölüm Töreni« Sanat Olayı, 5: 40-41.
 • Tansuğ, Sabiha (1981b): »Türkmenlerde Semah« Sanat Olayı, 4: 32-33.
 • Tansuğ, Sabiha (1983): »Anadolu Baş Süslemelerinde Çiçeklerin Dili« Bkz. II. Milletlerarası Türk Folklor..., 237-247.
 • Teoman, Zeki (1987): »Tahtacılar« Türk Dünyası Tarih Dergisi, 6: 50-54.
 • Tevetoğlu, Fethi (1989): »Millî Mücadele Kahramanlarından: Bahâ Said Bey« Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vı, 16: 207-221.
 • Timuroğlu, Vecihi (1998): »Söylem ve Tutum Üzerine« Alevilerin Sesi, 23: 12-21.
 • Toros, Taha (1938): »Toroslarda Tahtacı Oymakları« İçel, 3: 10-11.
 • Türkeli, Handan (2001): »Küçük Menderes Tahtacı Düğünü« Atlas, 94: 84-97.
 • Üçer, Müjgan (1981): »Anadolu Folklorunda "Fadime Ana" (II)« Türk Folkloru Araştırmaları 1981/1. Ankara: Kültür Bakanlığı, 113-120.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1975): »Toros Tahtacı Türkmenlerinde Düğünler« Silifke Haber Bülteni, 17.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1978): »Alevi Tahtacılarında İnançlar« Silifke Haber Bülteni, 45.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1979): »Silifke ve Yöresindeki Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler« Folklora Doğru, v, 50: 10-18.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1982): »Türkmen Ozanı Felteş Dede Aramızdan Ayrıldı« Folklora Doğru, v, 52: 44-46.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1991): »Taşeli Yöresinde Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler« Cem, 7: 25-28.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1992): »Taşeli Yöresinde Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler« İçel Kültürü, 20: 7.
 • Ülkütaşır, M. Şakir (1968): »Tahtacılar« Türk Kültürü, vı, 71: 840-843.
 • »Yeniden Bir İnternet Sitesi: www.tahtacilar.com "Gerçeğin Demine Hû"« Cem, xxxv, 113: 46.
 • Yetişen, Rıza (1950): »Naldöken Tahtacıları: Coğrafî Durum-Köyün Adı-Köyün Eskiliği-Köydeki Eserler-Geçim Vaziyeti-Köy Halkının Menşei« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 17: 263-265.
 • Yetişen, Rıza (1951a): »Naldöken Tahtacıları-II: Ev Şekilleri ve Ev Döşenişi« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 18: 279-280.
 • Yetişen, Rıza (1951b): »Naldöken Tahtacıları-III: Yataklar, Kaplar ve Kullanılışı, Yemekleri ve Yeyişleri« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 21: 329-331.
 • Yetişen, Rıza (1951c): »Naldöken Tahtacıları-IV: Nevruz ve Hıdırellez« Türk Folklor Araştırmaları, ı, 23: 365-366.
 • Yetişen, Rıza (1951d): »Naldöken Köyü Tahtacıları-V: Kadın ve Erkek Çalışmaları« Türk Folklor Araştırmaları, ıı, 25: 393-394.
 • Yetişen, Rıza (1953): »Naldökende Alevî Adetleri ve İzmir Havalisi Alevî Köyleri« Türk Folklor Araştırmaları, ııı, 53: 837-839.
 • Yetişen, Rıza (1954): »Naldöken Tahtacıları-VII: Naldöken'de Kıyafetler« Türk Folklor Araştırmaları, ııı, 55: 871-873.
 • Yetişen, Rıza (1964a): »Naldöken Tahtacılarında Günlük Kadın Giyimleri (VIII)« Türk Folklor Araştırmaları, vııı, 175: 3312-3313.
 • Yetişen, Rıza (1964b): »Naldöken Tahtacıları Folklor ve Etnografyası: Naldöken Erkek Giyimi« Türk Folklor Araştırmaları, ıx, 184: 3565.
 • Yetişen, Rıza (1965a): »Naldöken Tahtacıları-X: Naldöken'de Toplumsal Hayat« Türk Folklor Araştırmaları, ıx, 195: 3882.
 • Yetişen, Rıza (1965b): »Naldöken Tahtacıları-XI: Sayılı Günler ve İnanışlar« Türk Folklor Araştırmaları, ıx, 197: 3948-3949.
 • Yetişen, Rıza (1966): »Naldöken Tahtacıları-XII: Belirli Günler, Ramazan ve Bayramı« Türk Folklor Araştırmaları, x, 199: 3990-3991.
 • Yetişen, Rıza (1967): »Naldöken Tahtacıları-XIII: Naldöken'de Kurban Bayramı« Türk Folklor Araştırmaları, x, 212: 4364-4367.
 • Yetişen, Rıza (1968): »Naldöken tahtacılarında Sayılı Günler ve İnanışlar« Türk Folklor Araştırmaları, xı, 227.
 • Yetişen, Rıza (1970): »Naldöken Tahtacıları Gelenekleri: XV- Yılın Sayılı Günleri. Yaz Kurbanı« Türk Folklor Araştırmaları, xııı, 257: 5815-5817.
 • Yetişen, Rıza (1971a): »Naldöken Tahtacıları-XVI: Naldöken'de Sağlık İşleri-I« Türk Folklor Araştırmaları, xııı, 263: 6004-6005.
 • Yetişen, Rıza (1971b): »Naldöken Tahtacıları-XVII: Naldöken'de Sağlık İşleri-II« Türk Folklor Araştırmaları, xııı, 266: 6081-6082.
 • Yetişen, Rıza (1977): »Naldöken Tahtacıları-XXIII: Naldöken Tahtacılarında Ölüm« Türk Folklor Araştırmaları, 340: 8145-8146.
 • Yörükân, Turhan (2000): »Yusuf Ziya Yörükân'ın Hayatı, Eserleri ve Alevîlikle İlgili Görüşleri« Yol, 8: 59-91.
 • Yörükân, Turhan (2001): »Tahtacılar'ın Dünü Üzerine Tarihi Bir İnceleme« Yol, 14: 8-23.
 • Yusuf Ziya (1929a): »Tahtacılar« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, ııı, 12: 61-80.
 • Yusuf Ziya (1929b): »Tahtacılar« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, ııı, 13: 55-80.
 • Yusuf Ziya (1930a): »Tahtacılar« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, ıv, 14: 73-80.
 • Yusuf Ziya (1930b): »Tahtacılar: Tahtacılarda Dinî ve Sırrî Hayat« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, ıv, 15: 66-80.
 • Yusuf Ziya (1930c): »Tahtacılar: Tahtacılarda Dinî ve Sırrî Hayat« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, ıv, 17: 72-80.
 • Yusuf Ziya (1931a): »Tahtacılar: Tahtacılarda Dinî ve Sırrî Hayat. Ayine Hazırlık« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, v, 19: 66-80.
 • Yusuf Ziya (1931b): »Tahtacılar: Dinî ve Sırrî Hayat. Dernek« Darülfünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, v, 20: 57-80.
7. Gazete Yazıları
 • Asan, Veli (1995): »Protesto Bu Sayfa Çıkarılmalıdır« Cem [Antalya], ı, 8: 6.
 • Asan, Veli (1997a): »Dedelik kurumu« Cem [Antalya] ııı, 22: 3.
 • Asan, Veli (1997b): »Tahtacılarda baş bağlama« Cem [Antalya], ııı, 31: 6.
 • Asan, Veli (1998a): »Tahtacılar hakkında iki büyük yanlış« Cem [Antalya], ıv, 38: 8.
 • Asan, Veli (1998b): »Tahtacılarda eğlence semahı« Cem, xxx, 77: 50-51; Cem [Antalya], ıv (1999) 46: 5, 11.
 • Asan, Veli (1998c): »Toptaş'ta Yağmur Duası: İkinci Yanlış« Cem [Antalya], ıv, 40: 3.
 • Bardakçı, Murat (1997): »Tarihin Arka Odası: Tahtacılar« Hürriyet [Avrupa Baskısı] 25 Mayıs: 17.
 • Bozkurt, Fuat (1998): »Tahtacı gelenekleri ve buyruk arasındaki koşutluklar« Cem [Antalya] ıv, 37: 8.
 • Firik, Hakan (1993): »Tahtacı'da Hıdırellez« Özgür Gündem, 15.5.1993.
 • Gönül, Fedai (1995a): »A'dan Z'ye Tahtacılar-I« Cem [Antalya], ı, 7: 5.
 • Gönül, Fedai (1995b): »A'dan Z'ye Tahtacılar-II« Cem [Antalya], ı, 8: 5.
 • Gönül, Fedai (1996a): »A'dan Z'ye Tahtacılar-III« Cem [Antalya], ı, 9: 5.
 • Gönül, Fedai (1996b): »A'dan Z'ye Tahtacılar-IV« Cem [Antalya], ı, 10: 5.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1996a): »Aleviler'de Dağ Tutkusu« Cem [Antalya], ıı, 14: 7; Cem [Antalya], ıv (1999) 47: 12.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1996b): »Kazdağı'nda Alevi Türkmenler« Cem [Antalya], ıı, 19: 4.
 • [Kahyaoğlu, Sinan] (1998a): »1. Dünya ve İstiklal savaşında Kazdağı Tahtacı Türkmenleri« Cem [Antalya], ıv, 44: 5.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1998b): »Kazdağı Tahtacı Türkmenleri ve Şah Hatayi« Cem [Antalya], ıv, 36: 10.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999a): »Gagauzlar ve Kazdağı Tahtacı Türkmenleri« Cem [Antalya] v, 55: 3.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999b): »Kazdağı Tahtacı Türkmenlerde Hıdırellez« Cem [Antalya], v, 51: 4.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999c): »Kazdağı Tahtacı Türkmenlerinden kurban« Cem [Antalya] v, 49: 6; Cem [Antalya] vı (2000) 61: 7.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999d): »Tahtacılarda Muharrem (Aşır)« Cem [Antalya], v, 50: 5.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999e): »Tahtacılarda Musahip olma usulü (I)« Cem [Antalya], v, 53: 5.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999f): »Tahtacılarda Musahip olma usulü (II)« Cem [Antalya], v, 54: 5.
 • Kahyaoğlu, Sinan (1999g): »Yavuz Sultan Selim ve Kazdağı Tahtacı Alevileri« Cem [Antalya], v, 53: 9, 11.
 • Üçyıldız, Celal Necati (1980): »Silifke ve Yöresinde: Tahtacı Türkmenlerinde Gelenekler« Devrim Folklor Gazetesi, 27 Mart.
 • Cem Gazetesi (2000): »Tahtacılarda Muharrem (Aşır)« Cem [Antalya], vı, 61: 10.
 • Yetkin, Gıyas (1961): »Sarı-Kız Efsanesi« Sohbet [Edremit], 11, 13-16, 18, 20-21 Nisan: 3.
 • Yetkin, Gıyas (1962): »Sarı Kız Mehpare Sultan, Medyum Nuriye Üner« Sohbet [Edremit] 24-29, 31 Temmuz; 1-2 Ağustos: 3.
8. Kitap Tanıtımları
 • Engin, İsmail (2000): »Veli Asan: Tahtacı Türkmen Ozanları (Ankara 1997, 233 S., Kültür Bakanlığı Yayınları: 1656, ISBN 975-17-1850-3) « Pir Sultan Abdal, 39: 93-94.
 • Engin, İsmail (2001a): »Tahtacı Aşiretleri: Rıza Yetişen ve "Tahtacı Aşiretleri. Adet, gelenek ve görenekleri (İzmir 1986)« Cem, xxxv, 113: 42.
 • Engin, İsmail (2001b): »Tahtacılar Üzerine Bir Kitap: Veli Asan. Tahtacı Türkmen Ozanları (Ankara 1997)« Alevilerin Sesi, 46: 46.
 • Engin, İsmail (2001c): »Tahtacılar Üzerine İki Kitap: I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo-Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri (Ankara 1995, 171 S., Kültür Bakanlığı Yayınları: 205, ISBN 975-17-1208-4); Ayten Sürür: Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri (İstanbul 1983, 64 S., Ak Yayınları: 7)« Alevilerin Sesi, 44: 38.
 • Engin, İsmail (2001d): »Tahtacılar Üzerine Üç Kitap (Veli Asan-Tahtacı Türkmen Ozanları, Kemal Özbayrı-Tahtacılar ve Yörükler, Mustafa Destereci-Yusuf Ziya Yörükan ve Tahtacılar« Gönüllerin Sesi Karacaahmet Sultan, 64 (2001): 46-48.
 • Engin, İsmail (2003): »Meraklısına İki Kitap (Taha Toros: Toroslarda Tahtacı Oymakları; A[bdurrahman] Yılmaz: Tahtacılarda Gelenekler)« Cem, xxxvıı, 127: 299. [İsmail Engin]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder